Mzum drogownictwoDROGOWNICTWO Mzum nieruchomosciNIERUCHOMOŚCI Mzum budownictwoBUDOWNICTWO

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL Spółka Akcyjna

Marek Piotrowski – Przewodniczący RN

Piotr Cebula – Z-ca Przewodniczącego RN

Marcin Szulik – Sekretarz RN

Zbigniew Błaszczyk – Członek RN

Zarząd Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL Spółka Akcyjna

Tomasz Sołtysik – Prezes Zarządu