Mzum drogownictwoDROGOWNICTWO Mzum nieruchomosciNIERUCHOMOŚCI Mzum budownictwoBUDOWNICTWO

Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM SA w sposób trwały i aktywny wspiera lokalne inicjatywy podejmowane przy udziale podmiotów sektora NGO. Szczególnie docenia aktywności z obszaru sportu, edukacji oraz kultury i sztuki. Wypracowanie i wdrożenie koncepcji współpracy Spółki z lokalnymi organizacjami pozarządowymi po pierwsze ma na celu promowanie dobrych przykładów dla przedsiębiorstw lokalnych,  po drugie w perspektywie długofalowej przynosi przedsiębiorstwu korzyści w postaci wzmocnienia wizerunku oraz  poprawy relacji ze społecznością i władzami lokalnymi.