Mzum drogownictwoDROGOWNICTWO Mzum nieruchomosciNIERUCHOMOŚCI Mzum budownictwoBUDOWNICTWO

KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI

Szanowni Państwo, w związku wejściem w życie w dniu 20.09.2019 r. Ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) informujemy, iż Spółka rozpoczęła proces obowiązkowej dematerializacji akcji. Najpóźniej do dnia 31.12.2020 akcjonariusze Spółki zobligowani będą złożyć w Spółce dokumenty akcji. Od 2021 roku akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, a dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą moc prawną. Akcje (w formie elektronicznej) będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, a z kolei rejestr taki mogą prowadzić jedynie podmioty do tego uprawnione np. domy maklerskie, który zostanie wybrany przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Informujemy, iż Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.

Załączniki