Mzum drogownictwoDROGOWNICTWO Mzum nieruchomosciNIERUCHOMOŚCI Mzum budownictwoBUDOWNICTWO

AKTUALNE OFERTY PRACY

Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. ogłasza nabór na wolne stanowisko w Dziale Administracji Dróg w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe budowlane o specjalności drogowej.
 2. Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń.
 3. Min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym min. 1 rok pracy na stanowisku związanym z realizacją zadań infrastrukturalnych – drogowych.
 4. Znajomość ustaw: Ustawy o drogach publicznych, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Prawo o ruchu drogowym, Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw.
 5. Dobra znajomość pakietu MS Office.
 6. Prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:

 1. Umiejętność pracy w programach AutoCad, CorelDRAW  oraz znajomość aplikacji służących do projektowania organizacji ruchu oraz do zarządzania i ewidencji pasa drogowego.
 2. Znajomość reguł projektowania organizacji ruchu.

CV należy składać w sekretariacie firmy lub przesyłać drogą mailową na adres: mzum@mzum.pl

 

Poszukiwany pracownik do działu Administracji Dróg:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe – kierunek: administracja, prawo
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • prawo jazdy kategoria B
 • znajomość przepisów: Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o drogach publicznych
 • znajomość topografii Dąbrowy Górniczej
 • dobre umiejętności organizacyjne
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera pakiet Ms Office oraz sprzętu biurowego

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów z zakresu: Ustawy Prawo zamówień publicznych
 • znajomość specyfiki pracy biurowej (doświadczenie w pracach administracyjno-biurowych)
 • doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej
 • umiejętność  pracy z danymi technicznymi
 • dobra organizacja pracy, umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność

Główne zadania:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych dot. pasa drogowego
 • przygotowywanie projektów pism, zawiadomień, wezwań i decyzji administracyjnych
 • kontrola pasa drogowego