Mzum drogownictwoDROGOWNICTWO Mzum nieruchomosciNIERUCHOMOŚCI Mzum budownictwoBUDOWNICTWO

Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A., zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mzum@mzum.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Na stronie internetowej:

 • Brak tekstu odczytywanego maszynowo,
 • Brak nagrania treści w polskim języku migowym w postaci pliku wideo,
 • Brak informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Struktura nagłówków na stronie nie jest klarowna.
 • Strona nie ma wersji kontrastowej
 • Zdjęcia i inne treści nietekstowe nie mają opisów alternatywnych.
 • W niektórych miejscach serwisu teksty są justowane.
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Zarzycka-Rał.

E-mail: a.zarzycka@mzum.pl

Telefon: 882021228

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 • Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Prezes Zarządu

Adres: Al. J. Piłsudskiego 76, Dąbrowa Górnicza

E-mail: mzum@mzum.pl

Telefon: 32 268 90 22

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Podmiot zapewnia w budynku wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
 • Podmiot zastosował w budynku rozwiązania architektoniczne, środki techniczne i posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń,
  z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 • Podmiot zapewnia w budynku informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej
  w sposób wizualny.
 • Podmiot dopuszcza wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
 • Podmiot zapewnia w przypadku tego budynku osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób.

Trwają prace nad nową stroną, która będzie spełniać wymagania opisane w załączniku 1. do ustawy.