Ogłoszenie z dnia 2012-12-18

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie zapytania o cenę o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Dostawa paliw silnikowych dla Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL” symbol ZP/009/PW/2012.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania