Dostawa paliw silnikowych dla Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Dostawa paliw silnikowych dla Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL”.

Symbol ZP/010/PW/2012

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia