ZP/006/PW/2013 „Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego samochodu dostawczego wraz z zabudową o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony.”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 roku poz. 759 ze zm.) na zadanie pn.: „Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego samochodu dostawczego wraz z zabudową o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony.”

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Pytania do SIWZ.

Pytania do SIWZ II.

Zmiana w SIWZ.

SIWZ po zmianach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.