Postępowanie nr ZP/007/2013 „Obsługa prawna polegająca na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sadami powszechnymi w sprawie toczącej się z powództwa Centrum Administracji spółka z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.) na zadanie pn.: „Obsługa prawna polegająca na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi w sprawie toczącej się z powództwa Centrum Administracji spółka z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Zawiadomienie.