Postępowanie nr ZP/001/BZ/2014 „Promocja Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. przez licencjonowany zespół sportowy, uczestniczący w rozgrywkach ligowych na najwyższym poziomie sportowym”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.  z  2013 roku poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pn.: „Promocja Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. przez licencjonowany zespół sportowy, uczestniczący w rozgrywkach ligowych na najwyższym poziomie sportowym”.

Pliki do pobrania:

SIWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.