ZP/002/PW/2014 „Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego samochodu dostawczego wraz z zabudową o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony.”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm. ) na zadanie pn.: „Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego samochodu dostawczego wraz z zabudową o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony.”

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

SIWZ.

Zmiana terminu składania ofert.

ZP/002.SIWZ po zmianach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.