Postępowanie nr ZP/008/PZ/2014 „Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej na adaptację i modernizację budynku przy ul. Piłsudskiego 74 w Dąbrowie Górniczej wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę oraz nadzór autorski”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2014 roku poz. 1232  na zadanie pn.: „Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej na adaptację i modernizację budynku przy ul. Piłsudskiego 74 w Dąbrowie Górniczej wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę oraz nadzór autorski”

Dokumenty do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.