Postępowanie nr ZP/010/PZ/2014 „Dostawa paliw silnikowych dla Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm. ) na zadanie pn.: „Dostawa paliw silnikowych dla Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL”

Dokumenty do pobrania:

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania