Postępowanie nr ZP/001/PW/2013 „Dostawa elementów drogowych oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:  „Dostawa elementów drogowych oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu”.  Symbol ZP/001/PW/2013.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania do SIWZ

SIWZ po zmianach

Pytania do SIWZ – II

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia