Postępowanie nr ZP/004/PB/PW/2013 „Dostawa kruszyw dla Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A.”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 113 z 2010r poz. 759 ze zm.) na zadanie pn.: „Dostawa kruszyw dla Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A.”.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Pytania do SIWZ.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.